Všeobecné objednací podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi firmou PROMIN CS, spol. s. r. o. se sídlem Tovární 101, 351 31 Libá (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující).
Nabídka zboží je závazná pouze podnikatelských subjektum, případně osobám, které nejsou podle právních předpisů označeni za spotřebitele. Prodej osobám označeným podle právních předpisů za spotřebitele neuskutečňujeme.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

 

II. Objednávka zboží

Kupující může zboží objednat na e-shopu promin.cz, telefonicky nebo e-mailem na promin@promin.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že zboží není na skladě, uvede dodavatel přibližný termín dodání.
Objednáním zboží vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, název a množství objednaného zboží.
Objednávku je možné bezplatně zrušit nebo změnit do okamžiku její expedice. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede zpravidla důvod.

 

III. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do určeného místa a kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit stanovenou cenu.
Prodávající dodá zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby.
Prodávající nenese odpovědnost za pozdní dodání způsobené přepravní službou.
Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu a tímto potvrzuje, že zboží bylo dodáno v požadovaném množství a kvalitě.

 

IV. Platební podmínky

Ceny ve smlouvách a v cenících jsou uvedené bez DPH.
K cenám zboží se připočte dopravné viz Náklady na dopravu. V případě objednání zboží převyšující hodnotu 5.000,-Kc bez DPH, hradí dopravné prodávající.
Cenu za zboží je zákazník povinen zaplatit do 14dnů po vystavení faktury.
V případě první objednávky hradí kupující zboží dobírkou, poté je již po každé další objednávce zasílána faktura. Faktury jsou zasílány poštou nebo elektronicky.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

V případě objednávky logované kosmetiky se mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá kupní smlouva. Dodací termín je  v tomto případě 4-6 týdnu od podpisu smlouvy a schválení korektur.
Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou dodaného zboží a neposkytuje ujištění, že bude moci závazek zaplatit nebo v případě, že se kupující dostane do úpadku, pozastaví činnost nebo není schopen splácet své dluhy.
V případě, že prodávající odstoupí od smlouvy, nepřísluší kupujícímu žádná náhrada škody s tím související.
Kupující může od smlouvy odstoupit pouze v případě uvedeném ve smlouvě nebo v zákoně. V případě odstoupení od smlouvy u dodávek logovaného zboží hradí kupující veškeré náklady, které prodávajícímu do té doby v souvislosti s tímto zbožím vznikly.

 

VI. Reklamace

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 24 měsícu od převzetí, pokud není v záručním listě uvedeno jinak. U jednorázového spotřebního zboží odpovídá prodávající pouze za vady, které se vyskytnou během expirační lhůty uvedené na obalu.
Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží a záruka se nevztahuje na výrobní vady nebo vady způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením.
Kupující je povinen prohlédnout zboží již při jeho obdržení – zejména počet a neporušenost balíku. V případě jakýchkoliv závad je toto povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
Zjistí-li kupující vady během záruční lhuty, je toto povinen bez odkladu oznámit prodávajícímu buď písemně, nebo elektronickou poštou. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží spolu s daňovým dokladem.
Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu platí kupující a náklady na zaslání reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu platí prodávající. Způsob řešení reklamace bude kupujícímu upřesněn do 5-ti pracovních dní.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Všechny ceny uvedené na těchto stránkách jsou uváděné bez DPH.

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny a drobné variace produktu v barvě, velikosti nebo technickém vybavení, bez předchozího upozornění.

Se zveřejněním nového katalogu ztrácí předchozí katalog svojí platnost.

Vyhrazujeme si právo požadovat zálohovou fakturu, zvlášte u nových zákazníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2016. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změna obchodních podmínek bude oznámena na stránkách www.promin.cz  nejméně měsíc před datem platnosti.