Nakládání s obaly

Společnost PROMIN CS, spol. s r. o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a. s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.
Společnost EKO-KOM je autorizovanou obalovou společností podle zákona c. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonu (zákon o obalech).
PROMIN CS zajišťuje zpětný odběr a využití odpadu z obalu způsobem podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech.

Poplatky za likvidaci odpadu jsou již zahrnuty v cenách produktu.